MERIDIQ löser utmaningen med individuella ordinationer

mal online bild

Stort mörkertal av icke-registrerade verksamheter

Det är idag ett lagkrav för kliniker som bedriver estetisk verksamhet att registrera sig i vårdgivarregistret. Enligt IVO har drygt 1,500 kliniker följt kravet medan det tros finnas ett signifikant mörkertal på ca 5,000 kliniker som bedriver verksamhet utan registrering. 

Ett sätt för verksamheter att undvika spårbarhet, är att undvika dokumentation och journalföring. Risken är stor att känsliga personuppgifter och behandlingar inte dokumenteras alls eller inkorrekt. Konsekvensen kan bli bristande vård för tusentals patienter samt att verksamheten bryter mot patientjournallagen, sekretess och GDPR.

Registrerade verksamheter har brister i journalföring och ordinationer

IVOs tillsyn under hösten 2022 har öppnat totalt 250 ärenden inom estetisk vård. De vanligaste bristerna som uppdagats under tillsynen innefattar kompetens, läkemedelshantering, hygien och dokumentation.

Bristerna runt dokumentation handlar om journalföring, men även om hur ordinationer hanteras. Idag behöver estetiska injektionsbehandlingar följa patientlagen och andra riktlinjer för säker vård, vilket betyder att läkemedel skall ordineras skriftligt, individuellt och för varje behandlingsindikation.

Ökad administration leder till större kostnader

Kravet på dokumentation och ordinationer ökar administrationen för både behandlare, klinikägare och medicinskt ansvariga läkare. Detta leder till större kostnader som i slutändan måste täckas av patienterna. 

För att effektivisera läkarordinationer och underlätta administrationen finns MERIDIQ journalsystem för behandlare och kliniker att använda. Hanteringen av individuella ordinationer kan även förskrivande läkare få stöd med, genom en nyutvecklad portal som sammankopplar kliniker med medicinskt ansvariga läkare (MAL).

Läs mer på malonline.se

Läs mer om journalföring