sköterska som skriver en patientsäkerhetsberättelse

Varje år är det obligatoriskt för alla vårdgivare att följa bestämmelserna enligt 3 kap §10 i Patientsäkerhetslagen genom att upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Denna dokumentation utgör en viktig del av det övergripande ansvaret för att säkerställa hög standard inom patientsäkerhetsarbetet och behöver vara färdigställd senast den 1 mars varje år.

Vad skall ingå in en patientsäkerhetsberättelse

Systematiskt Patientsäkerhetsarbete

Patientsäkerhetsberättelsen bör innehålla en ingående beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har genomförts under det föregående året. Det är viktigt att framhäva de strategier och processer som har implementerats för att säkerställa och förbättra patientsäkerheten.

Genomförda Åtgärder

Dokumentet bör tydligt redogöra för de konkreta åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten. Det kan inkludera utbildningsprogram, implementering av ny teknologi tex journalsystem eller ledningssystem, förbättringar i kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter, samt andra relevanta insatser.

Uppnådda Resultat

En central del av patientsäkerhetsberättelsen är att rapportera de resultat som har uppnåtts genom de genomförda åtgärderna. Det kan inkludera minskad frekvens av medicinska misstag, förbättringar i patienternas upplevelser, eller andra kvantifierbara indikatorer på förbättrad patientsäkerhet.

Behöver man rapportera in patientsäkerhetsberättelsen?

Patientsäkerhetsberättelsen behöver inte skickas in till någon myndighet men måste vara tillgänglig hos vårdgivaren. Detta möjliggör snabb åtkomst för medarbetare, medborgare, journalister och andra intressenter som kan begära att ta del av dokumentet. Det är av yttersta vikt att vårdenheten är förberedd att tillhandahålla patientsäkerhetsberättelsen vid förfrågan för att främja öppenhet och förtroende i patientsäkerhetsarbetet.

Genom att noggrant följa dessa riktlinjer och använda de tillhandahållna mallarna kan vårdgivare skapa en välstrukturerad och informativ patientsäkerhetsberättelse som inte bara uppfyller lagkraven utan också bidrar till en kontinuerlig förbättring av patientsäkerhetsarbetet.

Har du idag inte en patientsäkerhetsberättelse kan du ladda ner denna mall och guide för att skapa din egen här. 

Läs mer om journalföring här