två händer fyller i en ordination

Vilka uppgifter skall ingå när man gör en ordination för en patient

När en läkare eller annan behörig vårdgivare gör en ordination för en patient bör vissa viktiga uppgifter ingå för att säkerställa patientens säkerhet och korrekt vård.

Några punkter som kan ingå i en ordination kan omfatta dessa:

  • Patientinformation: Patientens namn, ålder, kön, vikt, längd och kontaktinformation. Detta säkerställer att ordinationen går till rätt person.
  • Datum och tid: Datumet och tidpunkten då ordinationen utfärdades är viktigt för att övervaka patientens behandlingssvar och för att se till att ordinationen är aktuell.
  • Läkemedelsinformation: Namnet på läkemedlet som ordineras, doseringen, formen (till exempel tablett, flytande, injektion), administrationssätt (till exempel oral, intravenös), och frekvens (hur ofta det ska tas).
  • Dosering och administrering: Klara och detaljerade instruktioner om hur läkemedlet ska tas, inklusive mängden som ska tas vid varje dos och hur ofta det ska tas. Detta inkluderar också specifika instruktioner om det är några speciella förhållanden som ska uppmärksammas (till exempel ”tas med mat” eller ”undvik alkohol”).
  • Behandlingsvaraktighet: Anger hur länge patienten ska ta läkemedlet. Det kan vara en engångsdos, en kurs på några dagar eller en långsiktig behandlingsplan.
  • Indikation eller diagnos: En beskrivning av varför läkemedlet ordineras, inklusive diagnos eller det tillstånd som läkemedlet är avsett att behandla.
  • Specialinstruktioner: Om det finns speciella instruktioner för patienten, till exempel att undvika vissa livsmedel eller aktiviteter under tiden läkemedlet tas.
  • Eventuella kontraindikationer: Om det finns några omständigheter där patienten inte bör ta läkemedlet på grund av andra medicinska tillstånd eller pågående behandlingar.
  • Övervakning och uppföljning: Instruktioner om hur patientens framsteg ska övervakas och när de bör återkomma för uppföljning eller ytterligare utvärdering.
  • Underskrift och identifikation av ordinerande läkare: Ordinationen bör innehålla en tydlig underskrift och kontaktinformation för den ordinerande läkaren eller vårdgivaren.

Dessa uppgifter kan variera beroende på land och specifika vårdpraxis.
Det är viktigt att följa lokala riktlinjer och lagar vid ordination av läkemedel.

Exempel på en ordination

Så här skulle en ordination kunna se ut, notera att detta endast är ett exempel och inte är baserat på en riktig person eller ordination:

Patientinformation

Namn: Sven Nilsson
Personnummer: xxxxxx-yyyy
Kön: Man
Vikt: 90 kg
Längd: 185 cm
Kontaktinformation: 123-456-789, sven.nilsson@email.com
Datum och tid: 16 oktober 2023, kl. 10:30

Läkemedelsinformation

Läkemedel: Paracetamol
Dosering: 1 g
Form: Tablett
Administrationssätt: peroral
Frekvens: 1 tablett var 6:e timme vid behov mot kronisk smärta.

Behandlingsvaraktighet

Vid behov, upp till 4 tabletter per dag i högst X dagar.
Indikation eller diagnos: Kronisk ledvärk.
Specialinstruktioner: Ta med mat eller mjölk om magen blir känslig. Undvik alkohol under behandlingen.
Eventuella kontraindikationer: Undvik om patienten har känd lever- eller njursjukdom eller vid allergi mot paracetamol.
Övervakning och uppföljning: Om symtomen inte förbättras inom 2 dagar, kontakta vårdgivaren.
Om några ovanliga biverkningar upplevs, sök omedelbart läkarvård.

Ordinerande läkare

Dr. Sara Svensson, Specialistläkare
123 Vårdcentralen
Telefon: +46 123 456 789
E-post: sara.svensson@email.com

Vem får förbereda och signera en ordination

Ordinationer för läkemedel och behandlingar får normalt sett endast utfärdas av legitimerad läkare, tandläkare och veterinärer beroende på patientens behov och typ av behandling som behövs. Behörigheten varierar mellan olika länder och deras respektive lagar och regler.

I vissa fall kan även andra auktoriserade hälso- och sjukvårdspersonal, såsom sjuksköterskor och apotekare med förskrivningsrätt, ha befogenhet att utfärda vissa typer av ordinationer. Deras befogenheter varierar också beroende på lagstiftningen i det land de praktiserar.

Det är viktigt att notera att behörigheten att ordinera läkemedel är strikt reglerad för att säkerställa patienternas säkerhet. Därför är det viktigt att endast behöriga personer utfärdar ordinationer för att undvika potentiella hälsorisker och felaktig användning av läkemedel.

I vissa situationer är det ett krav att en medicinskt ansvarig läkare (MAL) skriver ut de receptbelagda medel som används under en behandling.

Använd journalsystem som stödjer ordineringar

Stöd för ordineringar i ett journalsystem är viktigt för att förbättra patientvården, minska risken för medicinska fel och underlätta samordning och dokumentation inom hälso- och sjukvården. Det hjälper även vårdgivare att följa bästa praxis och säkerställa att patienterna får rätt behandling i rätt tid.

Det är långt ifrån alla billiga system som finns idag, som stödjer ordinationer. Dock har MERIDIQ en bra funktion för att skriva ordinationer samt bjuda in läkare att signera dessa.

Kom igång idag med säker journalföring!

Läs mer om journalföring