Hur länge behöver man spara en patientjournal?

Stetoskop och penna på en patientjournal

En patientjournal ska arkiveras minst 10 år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen enligt 3. kap. 17 § patientdatalagen. Även om verksamheten skulle upphöra ska journalerna även fortsätta förvaras enligt gällande lag i minst 10 år. Som legitimerad personal eller personal med särskilt förordnande att utöva vissa yrken inom hälso- och sjukvård är man skyldig att föra journalanteckningar för varje patient och vid varje vårdtillfälle.

Hantering och arkivering av patientjournaler

All typ av patientvård ska enligt lag dokumenteras genom patientjournaler och journalen får endast innehålla dokumentation om en enskild person. Journalföringen ska även ske vid varje enskilt vårdtillfälle. Syftet med att föra patientjournaler är primärt att bidra till en god och säker vård av patienten men journaler kan även användas som en informationskälla, både för patient och vård men även för rättslig tillsyn och forskning.  

All hantering av information inom sjuk- och hälsovården ska vara organiserad så att vårdgivarna kan garantera patient- och integritetsäkerhet, både för patienten och dennes anhöriga. Förvaring av personuppgifter och journalanteckningar ska därför förvaras och hanteras så att inga obehöriga får tillgång till dem och åtkomsten till journalen ska även begränsas till vad som behövs för att vårdgivaren ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Var ska jag lagra mina patientjournaler?

Med MERIDIQs journalsystem kan du enkelt och säkert lagra dina patienters journaler online. Informationen sparas på en säker server och är tillgänglig vart som helst, givetvis endast för användare med tillräcklig behörighet. MERIDIQ följer GDPR och den överordnade datalagen för att garantera patientsäkerheten. För att ytterligare garantera säker åtkomst och förvaring använder vi oss av digital signering så att patienten kan underteckna sitt godkännande vid varje behandling.

Läs mer här om våra funktioner och kom igång helt gratis med säker journalföring redan idag med MERIDIQ!