Patientdatalagen för skönhetsvård

läkare vid bord med ipad patientdatalagen

Vad är patientdatalagen?

Patientdatalagen tar delvis upp bestämmelser kring skyldigheten av att föra patientjournal men också skyddandet av personuppgifter. Patientsäkerhet måste upprätthållas på ett organiserat sätt, utan att obehöriga får tillgång till personuppgifter.

En patientjournal ska enligt lagen föras vid vård av patienter, där varje patient ska ha en egen journal. Med denna lag är målet att bidra till en god och säker vård av patienten, där patientjournalen även kan användas till uppföljning, uppgiftsskyldighet samt som informationskälla för patienten.

Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som vårdgivaren utför och endast de uppgifter som är nödvändiga för ändamålet får samlas in.

Läs mer om patientdatalagen på riksdagens hemsida.

När skall man följa lagen inom estetisk vård

Vårdgivaren ska föra patientjournal och se till så att rätt åtkomst till journalerna upprätthålls. Endast de vårdgivare som har en vårdrelation till patienten har rätt att få åtkomst till journalerna.

Förutom patientdatalagen finns även andra lagar att ta hänsyn till inom estetisk vård, såsom patientsäkerhetslagen. Denna lag ämnar skydda patienter mot vårdskada och innebär att det ska bli säkrare för patienter som tidigare inte haft något lagligt skydd.

Vårdgivaren måste till exempel numera inneha specifik kompetens för att få utföra behandlingar och kirurgiska ingrepp, verksamheten måste ha en patientförsäkring och anmäla sin verksamhet till vårdgivarregistret. Mer information om patientsäkerhet och regler från IVO hittar du här.

Vad skall man dokumentera enligt lagen

En patientjournal ska enligt patientdatalagen innehålla bland annat patientens identitet, bakgrund till behandlingen, planerade åtgärder, om patienten avstått från viss behandling m.m.

Vem som gjort en viss anteckning och när detta gjordes, är något som patientjournalen ska innehålla. I korthet kan innehållet beskrivas som en plan för behandling, historik och plan framåt.

Viktigt att notera är att journalen ska vara skriven på svenska på ett så lätt sätt som möjligt för att patienten ska förstå innebörden. Behöver journalen skrivas på ett annat språk måste regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela om detta får göras.

Journalhandlingar bevaras i minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i journalen. Läs mer om vad en journal skall innehålla i vår artikel här.

Tips för att följa lagen

I och med att det numera är lag på att arbeta kontinuerligt med journalföring av patienter, även för estetiska injektionsbehandlare, gäller det att skaffa sig ett bra system för att hantera journalerna på ett organiserat sätt. Journalerna får inte delas med obehöriga och alla anteckningar ska samlas på en och samma plats.

Det finns många journalsystem, men det är inte lika många som är anpassade för mindre kliniker som inte behöver lika många funktioner och användare som större verksamheter.

MERIDIQ erbjuder ett användarvänligt, säkert, digitalt journalsystem som kan växa i takt med verksamheten och där grunden är helt gratis. Journalsystemet följer GDPR och andra riktlinjer såsom patientdatalagen och det är lätt att komma i gång för både mindre och större kliniker, genom att välja utgångspunkt beroende på klinikens behov.

Liknande artiklar