Patientsäkerhet och arbete enligt IVOs regler

Patient och läkare som håller en journal

Vad är patientsäkerhet?

Enligt patientsäkerhetslagen definieras patientsäkerhet som ”skydd mot vårdskada”, där vårdskada avser ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”.

De nya reglerna som trädde i kraft den 1 juli 2021, medför förändringar för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, med målet att göra det säkrare för patienterna.

 • En årsavgift ska betalas till IVO (inspektionen för vård och omsorg) av verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar.
 • För den som utför behandlingarna införs kompetenskrav.
 • Verksamheten är skyldig att kontrollera att den som behandlas är över 18 år, samt informera om betänketid och samtycke.
 • Verksamheten är skyldig att utreda och anmäla händelser till IVO, som hade kunnat eller har medfört allvarlig vårdskada. Verksamheten måste ha patientförsäkring.
 • Verksamhet som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet till vårdgivarregistret. Anmäl verksamheten till vårdgivarregistret här

Varför är det så viktigt med patientsäkerhet?

Från att tidigare benämnts som ”kund”, kallas den som genomgår ett kirurgiskt ingrepp eller injektionsbehandling för ”patient”. Tidigare benämnd ”behandlare” kallas numera för ”vårdgivare”, på samma sätt som inom hälso- och sjukvård. Tidigare fanns inga krav på patientsäkerhet eller medicinsk kompetens inom estetiska behandlingar och kirurgiska ingrepp, vilket medförde många risker för patienten.

I och med den nya lagen stärks patienters rättigheter och kraven på vårdgivaren ökar, vilket numera innefattar verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Kompetenskravet säkerställer att rätt behandling och vård ges till patienten.

Skyddet stärks för individens liv och hälsa i och med den nya lagen. Man ska känna sig trygg med att vårdgivaren har rätt kompetens och ska kunna förvänta sig samma krav på patientsäkerhet som inom hälso- och sjukvården.

Hur kan man som klinik säkerställa patientsäkerhet?

Följande är inte en fullständig lista för att säkerställa patientsäkerhet, men kan vara en hjälp på vägen för att uppnå och följa de lagar och regler som gäller:

 • Att vårdgivarna i verksamheten har rätt medicinsk kompetens. Endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar. Legitimerade läkare och tandläkare med specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp.
 • Att lokaler är utformade för att uppfylla krav på hygien och patientsäkerhet. Utifrån lagstiftningen måste verksamheten själv ta ställning till om lokalen är lämplig för ändamålet.
 • Anmäl din verksamhet till vårdgivarregistret
 • Betala årsavgiften till IVO
 • Informera patienten om betänketid och samtycke, samt säkerställ ålder på patienten
 • Utred och anmäl händelser till IVO som har eller skulle kunnat orsaka vårdskada
 • Verksamheten ska ha en patientförsäkring

IVO själva delar en checklista för patienter kring vilken information de kan förväntas få skriftligen av seriösa aktörer:

 • Verksamheten är anmäld till IVO
 • Betänketid för injektionsbehandlingar (2 dagar) och kirurgiska ingrepp (7 dagar)
 • Alternativa, beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder
 • Patientförsäkring tecknad för verksamheten
 • Kostnader för behandling
 • Förväntat behandlingsförlopp och resultat
 • Substanser och läkemedel som används
 • Väsentliga risker för komplikationer och biverkningar
 • Hur patienten kan förebygga sjukdom eller skada samt eftervård
 • Vem patienten kan vända sig till vid komplikationer efter behandlingen
 • Eventuellt behov av förnyad behandling
 

Säker journalföring – patientdatalagen

Förutom patientsäkerhetslagen måste kliniker även förhålla sig till patientdatalagen. Denna innebär i korthet att estetiska kliniker och injektionsbehandlare måste se över sin journalföring, för att upprätthålla en god och säker vård av patienten.

Patientjournalen ska bland annat innehålla information kring patientens identitet, bakgrund till behandlingen, vilken information kring behandlingsalternativ som delgivits patienten och vilka de planerade åtgärderna är.

Det finns även regler kring vem som ska få access till patientjournalen, där endast behöriga vårdgivare ska ha åtkomst. Läs mer om patientdatalagen här.

Liknande artiklar