Vad innebär sammanhållen journalföring?

socialstyrelsen röd byggnad om sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring innebär att olika vårdgivare kan ta del av varandras vårddokumentation men går bara att göra under vissa omständigheter. Det möjliggör att vårdplatser kan ta del av viktig information sinsemellan och i början på 2022 kom det förslag från myndigheterna om att det kommer att bli tvång på att dela vissa vårddata.

Vad innebär det för mig som injektionsbehandlare?

För injektionsbehandlare gäller, enligt lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar, att patientdatalagen ska tillämpas. Läs mer om detta här!

Dock enligt Socialstyrelsen gäller inte bestämmelserna om sammanhållen journalföring i patientdatalagen, för de verksamheter som omfattas av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Kort sammanfattat, om verksamheten utför kirurgiska ingrepp eller injektionsbehandlingar, får åtkomst ej ges till individens personuppgifter hos en annan vårdgivare.

Vad krävs för att få dela patientjournalen?

För att kunna dela patientjournalen så behöver vårdgivarna ha kommit överens om sammanhållen journalföring. Patienten behöver godkänna att det görs och vara informerad om vad det innebär. Vårdgivaren som ska ta emot patientuppgifterna behöver även ha en aktiv patientrelation till patienten, patienten ska ha godkänt att det sker och uppgifterna som delas ska ha betydelse för att ge vård och behandling.

Patienten skall bli informerad och ska ge godkännande antingen muntligt, via kallelsebrev eller i väntrum. Det ska finnas utrymme för frågor och information ska delges kring att det går att läsa loggar samt möjligheten till att spärra delningen.

Det är noga med patientens samtycke och det finns flera aspekter att ha i åtanke. Barn till exempel behöver inte vårdnadshavarens samtycke. I vissa fall krävs det en nödöppning av journalen om patienten är medvetslös eller inte benägen att själv kunna ta beslut. När det gäller en patient oförmögen att själv kunna ta ett beslut så krävs det inget permanent samtycke för att kunna göra sammanhållen journalföring.

Patienten kan begära att spärra uppgifterna som delats, detta gäller även barn som har ålder och mognad inne. Vårdnadshavare har inte rätt att begära att den sammanhållna journalföringen spärras.  Om patienten begär att uppgifterna ska bli spärrade bör detta göras omgående.

Allt skall även loggas på ett tydligt och korrekt sätt och patienten har själv rätt att ta del av denna information. Vårdgivaren behöver systematiskt kontrollera loggar och se till att ingen obehörig tar del av uppgifterna.

Läs mer om patientlagarna nedan