IVO hemsida lämna in klagomål

I Sverige kan vem som helst, inklusive allmänheten, anmäla en person eller en klinik till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Patienter, anhöriga, vårdpersonal eller andra intresserade parter kan välja att göra en anmälan om man misstänker att det förekommer brister eller felaktigheter inom vården eller omsorgen. IVO granskar och utreder anmälningar för att säkerställa att vård- och omsorgsverksamheten bedrivs på ett korrekt och säkert sätt.

Vårdgivare och apotekspersonal är skyldiga att anmäla vid misstanke och IVO utreder alltid dessa ärenden.

  • Anmäla som vårdgivare
    Om vårdgivaren har anledning att tro att det finns anledning att en person utgör fara för patientsäkerheten, är denne skyldig att göra en anmälan till IVO. Detta gäller för personer som är eller varit verksamma hos vårdgivaren och som har en legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården.
  • Anmäla som apotekspersonal
    Om apotekspersonal misstänker att vissa föreskrivna läkemedel utförda av en legitimerad yrkesperson inte stämmer överens med vetenskap och erfarenhet, har denne skyldighet att anmäla. Detta gäller narkotiska, särskilda samt alkoholhaltiga läkemedel, och teknisk sprit.

När görs anmälningar till IVO?

Anmälningar till IVO görs om det finns anledning att tro att en person kan utgöra en fara för patientsäkerheten. Anmälan kan göras av en patient, och måste vid misstanke göras av vårdgivare eller apotekspersonal.

Patientsäkerhetslagen behandlar bland annat att vårdgivare innehar rätt medicinsk kompetens, att patienten är informerad om betänketid och samtycke samt att verksamheten innehar en patientförsäkring.

Läs mer om Patientsäkerhetslagen här

Hur gör man en anmälan?

En anmälan görs via blankett eller e-tjänst, blanketten skickas till den regionala avdelning inom IVO som har tillsyn över verksamheten i fråga. Anmälaren måste ange rätt namn, förskrivarkod och om möjligt personnummer på yrkesutövaren. Detta så att IVO kan säkerställa utredning av rätt person.

Vad händer om du blivit anmäld till IVO?

Om det finns ett pågående ärende där du anmälts, finns det flera möjliga anledningar. Det kan till exempel handla om sjukdom, olämplighet, oskicklighet, missbruk.

Du får vid inledd utredning ett brev om behandling av personuppgifter. Uppgifter samlas in av IVO från bland annat arbetsgivare, vårdkontakter och E-hälsomyndighetens receptregister.

Innan beslut fattas får personen under utredning möjlighet att yttra sig kring uppgifter som samlats in i ärendet. Den som utreds får även möjlighet att yttra sig om de handlingar som ligger som underlag för IVO:s ställningstagande under utredningens gång.

En utredning kan mynna ut i:

  • Beslut med kritik – här har du som anmälts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till beslut
  • Beslut utan kritik
  • En anmälan till HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) – den som utretts blir meddelad om detta är fallet

Kan en patient anmäla till IVO?

Innan du vänder dig till IVO som patient för att göra en anmälan, ska du ta kontakt med verksamheten som vårdat dig med ditt klagomål. För att framföra ditt klagomål till verksamheten kan du få hjälp av Patientnämnden. Verksamheten och Patientnämnden har fyra veckor  på sig att ge dig ett svar när du hört av dig till någon av dem.

Är du inte nöjd med ditt svar, eller inte får ett svar, kan du vidare vända dig till IVO som bedömer om det ska göras en utredning eller ej. Vad som styr vad som ska utredas eller ej baseras på Patientsäkerhetslagen och dess riktlinjer. Händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden utreds i regel inte av IVO och de utreder heller inte frågor rörande ekonomisk ersättning.

Kan man göra IVO anmälan anonymt?

Vill du tipsa IVO om brister inom hälso- och sjukvården kan du höra av dig via ett digitalt formulär, där du kan välja att vara anonym.

Vill du däremot göra en formell anmälan måste du först själv ta kontakt med den vårdinrättning du haft kontakt med och lämna ditt klagomål till dem, innan du går vidare och anmäler till IVO. I detta fall kan du inte vara anonym då IVO måste veta vem patienten är för att kunna göra en bedömning om utredning.

 

 

Läs mer om patientsäkerhet