Vad är skillnaden mellan patientlagen och patientsäkerhetslagen?

Förvirrad sjuksköterska som tänker på patientlagen

Patientlagen samlar de mest grundläggande och generella bestämmelserna som har direkt påverkan för vårdens uppbyggnad. Den tydliggör också patientens möjligheter att påverka sin vård. Lagen göra det tydligt för vårdens aktörer, patienter och närstående vad som gäller på området. Syftet är att förtydliga och stärka patientens ställning i vården samt att främja patientens egen rätt att vara med och bestämma och vara delaktig. 

Patientlagen är alltså en grundläggande och generell lag och skiljer sig från patientsäkerhetslagen som är specifikt och syftar till att motverka vårdskador. Patientsäkerhetslagen är till för att öka patientens säkerhet inom hälso- och sjukvården och skyddar patienten mot fysisk vårdskada.

Vad behöver jag tänka på som behandlare?

Som skönhetsklinik som utför injektionsbehandlingar är det viktigt att du följer Patientsäkerhetslagen. Det innebär bland annat att injektionsbehandlingar endast utföras av licensierade sjuksköterskor, läkare och tandläkare. Den som är vårdgivare är skyldig att systematiskt arbeta för att förebygga att patienten råkar ut för skador relaterade till vården eller behandlingen de tar emot.  Du kan läsa mer om hur du kan följa patientsäkerhetslagen och IVOs föreskrifter här.

Är patientdatalagen och patientsäkerhetslagen samma sak?

Patientdatalagen och patientsäkerhetslagen är två olika lagar som vardera behandlar specifika områden gällande vårdgivarens skyldigheter mot patienten. Till skillnad från patientsäkerhetslagen som ämnar motverka vårdskador handlar patientdatalagen om patientens data och personuppgifter.

Patientsäkerhetslagen tydliggör vårdgivarens skyldighet och ansvar kring insamling, organisering och förvaltning av patientens data om personuppgifter.

Hur följer jag patientdatalagen?

Som skönhetsklinik är det viktigt att följa patientdatalagen gällande bland annat hur du för patientjournal och hur du samlar in, organisera och ta hand om patienternas personuppgifter och information. Som vårdgivaren måste du dokumentera behandlingen och föra patientjournal. Du ansvarar även för att endast rätt personer har tillgång patientinformationen, endast de vårdgivare som har en vårdrelation till patienten får ha åtkomst till journalerna. Du kan läsa mer om hur ni förenklar arbetet med journalförande och patientdatalagen här.

Läs mer om föreskrifter