Vad är en patientjournal - MERIDIQ journalsystem för skönhetsvård

Vad är en patientjournal?

En patientjournal är en eller flera journalhandlingar som innehåller uppgifter om och dokumentation över bla. en patients hälsotillstånd, behandling och vårdåtgärder.

I en patientjournal samlas bland annat information kring:

 • Personuppgifter
 • Allergier och preferenser
 • Önskemål och målbild
 • Plan
 • Behandlingsalternativ
 • beslut
 • behandlingar och vård
 • hälsotillstånd
 • bilder
 • mötesanteckningar

Flera journalhandlingar utgör patientjournalen där en journalhandling kan vara en bild, anteckning, film eller ljudfil som till exempel ett provsvar.

All information som kommuniceras mellan vårdgivare och vårdtagare samlas i patientjournalen, så som vårdplan, alternativ, beslut, genomförande och uppdateringar. Alla samtal, möten och råd dokumenteras i patientjournalen.

När behövs en patientjournal?

Patientjournalen behövs för att kunna följa utvecklingen av den vård som erbjuds och ges, för att skapa översikt och trygghet för såväl patient som vårdgivare. Genom att samla alla uppgifter skapas möjligheter för att finna områden för förbättrad vård och alternativa behandlingsåtgärder.

Patientjournalen används inför, under och efter ett möte eller samtal mellan vårdgivare och patient, eller vid tillfälle då ny information tillkommer. Journalen används av vårdgivaren i samråd med patienten och ska enbart delas med ansvariga vårdgivare samt patient.

Många mindre kliniker använder antingen fysiska dokument eller excel-dokument sparade på en gemensam dator. Detta är varken särskilt säkert eller effektivt och kan innebära att dokumenten antingen tappas bort eller delas med obehöriga.

Behöver alla kliniker föra en patientjournal?

All legitimerad personal samt personal med särskilt förordnande att utöva vissa yrken har skyldighet att föra journal-anteckningar. Även annan vårdpersonal bör arbeta på detta sätt för att föra en trygg och god vård av patienten.

Journalanteckningar bör registreras så nära i tiden som möjligt efter att ny information uppkommit. En patientjournal är grunden till trygg och säker vård för patienten.

Beroende på storlek och typ av klinik/vårdinstitution används olika typer av journalsystem. Mindre kliniker har ofta inte lika omfattande behov som större inrättningar när det kommer till journalsystemets kapacitet och lagring.

Vilka är fördelarna med att använda ett journalsystem för patientjournaler?

Att använda ett journalsystem gör det lättare för alla anställda på en klinik att ta emot alla patienter, eftersom patientjournalen innehåller all information vårdgivaren behöver för att kunna ta emot patienten.

Alla system erbjuder inte samma tjänster, men följande är exempel på vilka fördelar som medföljer med att börja använda ett journalsystem:

 • Säker datahantering
 • Kostnadseffektivt
 • Ökad effektivitet
 • Patientdatabas – nå journalerna vart som helst när som helst
 • Skalbart
 • Översikt för alla anställda
 • Hantera e-signaturer för medgivanden
 • Digital registrering
 • Analysmöjligheter
 • Trygghet kring bevarande av personuppgifter
 • Enkelhet för anställda – mer tid till patienten
 • Stöd i olika enheter – dator, mobil, surfplatta
 • Bättre kundrelationer

Läs mer om fördelarna med en enkelt journalsystem i vår artikel här. Har du ännu inte provat MERIDIQ som gratistjänst för dina patientjournaler?