Vad är ett journalsystem? - MERIDIQ hjälper dig med patientadministration

Vad är ett journalsystem?

Med hjälp av ett journalsystem håller du enkelt ordning på all information kring dina patienter, samlat på ett och samma ställe. I systemet samlar du information kring dina patienter från första besöket och kan på så sätt följa utvecklingen och få en bra översikt inför nästa besök.

Varför behövs ett journalsystem?

Information så som tidigare behandlingar och syftet med dessa, fotografier, allergier, personuppgifter, historik och preferenser samlas i systemet och du kan på så sätt lätt uppdatera dig och få en bra översikt över dina patienter. En trygghet både för dig och dina kunder.

Vilka användningsområden finns för ett journalsystem?

 • All information på ett ställe
 • Insamling av personuppgifter
 • Syfte/bakgrund till behandling
 • Målbild
 • Historik
 • Utveckling av behandling i form av anteckningar/bilder
 • Allergier/preferenser
 • Behandlingsalternativ och val/beslut
 • Versionshistorik – vem som sparat vad och när
 • Signaturer

Vilka fördelar finns med ett journalsystem

 • Ett journalsystem ger dig och dina kunder en trygghet i att samla all information på en säker plats, så att du alltid har kontroll över var informationen finns.
 • Detta gör det även gör det smidigt för dig och din kund den dagen då din kund önskar att hämta ut all personligt insamlad information och radera den, vilket går hand i hand med patientdatalagen.
 • Data sparas digitalt vilket skapar ytterligare ett lager av säkerhet vid till exempel brand
 • Rätt person får access till rätt journal, alltså behöver inte alla anställda ha tillgång till alla journaler vilket värnar om patienternas integritet.

Finns det olika typer av journalsystem

Det finns journalsystem som passar för olika typer av företag, beroende på till exempel storlek och specifika marknadsbehov. Mindre kliniker behöver inte kunna lägga till lika många patienter och lägger kanske större vikt vid det personliga bemötandet och servicen.

Vilka funktioner bör ett journalsystem ha

 • Stark säkerhet med åtkomst endast för behöriga
 • Bra översikt som skapar trygghet för både kund och utförare
 • Möjlighet till att se historik och utveckling
 • Formulär och medgivande
 • Digital datalagring

Vad skall en journal innehålla enligt lag?

Från den 1a juli 2021 kommer även injektionsbehandling och skönhetsingrepp falla under patientlagen. Detta betyder att man även behöver följa patientdatalagen för journalsystemet. Här kommer ett utdrag.

6 §   En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten.

Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla:

 1. Uppgift om patientens identitet
 2. Väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården
 3. Uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder
 4. Väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder
 5. Uppgift om den information som lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning
 6. Uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.

Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes

Vill du veta mer om journalsystem, journalsystem och patientdatalagen? Håll koll via våra nyheter och skriv upp dig på vårt nyhetsbrev nedan!