Injektionsbehandlare och patientjournaler

injektionsbehandlar i ansiktet med rosa handskar

Under juli 2021 så trädde lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft. Kort gäller det att när estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar utförs ska patientdatalagen and bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen tillämpas. Detta betyder att man kräver striktare hantering av patientjournaler.

Det innebär att estetiska kliniker och injektionsbehandlare behöver se över sin journalföring för att följa den nya lagen. Vi har sammanfattat ett par viktiga frågor om patientjournaler så du kan enkelt tillpassa din klinik eller behandling till de nya riktlinjerna.

1. Vad skall en patientjournal innehålla?

En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten och endast personuppgifter som behövs för ändamålet. Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla

  • Patientens identitet
  • Väsentliga uppgifter om bakgrunden till behandlingen
  • Anledning till mera betydande åtgärder
  • Uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder
  • Den information som lämnats till patienten i fråga om val av behandlingsalternativ
  • Information om patient har beslutat att avstå från viss behandling

Vi har sammanfattat detta i en egen artikel här, som kan hjälpa dig med säker journalföring.

2. När behöver man uppföra en journal?

Vid vård av patienter ska det föras patientjournal, vilket ska föras för varje patient och får inte vara gemensam för flera patienter. Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten

3. Vem har ansvar för patientjournalen?

Den som för patientjournal ansvarar för sina uppgifter i journalen, dvs du som behandlare

4. Vem skall få åtkomst till patientjournalen?

En vårdgivare ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till sådana uppgifter om patienter som förs helt eller delvis automatiserat. Sådan behörighet ska begränsas till vad som behövs för att den enskilde ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården.

Med andra ord skall du se till att ha ett system där du kan begränsa åtkomster för patienter och deras journaler för behandlare i din klinik.

5. Hur länge skall man spara patientjournaler?

En journalhandling ska bevaras minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen, enligt patientdatalagen.

6. Får man skriva patientjournalen på engelska?

De journalhandlingar som upprättas inom hälso- och sjukvården ska vara skrivna på svenska språket, vara tydligt utformade och så lätta som möjligt att förstå för patienten.

Det betyder att man ej kan använda och skriva journaler på engelska.

Läs mer om patientdatalagen här på riksdagens hemsida